รวยล้นฟ้า ยอมทิ้งสมบัติตระกูล คฤหาสน์หรู ‘ตู่-มาวิน’ หลังเท่าวัง ถูกโซเชียลตั้งคำถามบบนี้

รวยล้นฟ้า ยอมทิ้งสมบัติตระกูล
คฤหาสน์หรู ‘ตู่-มาวิน’ หลังเท่าวัง ถูกโซเชียลตั้งคำถามบบนี้

เป็นคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักแถมทัศนคติดีมากๆ เลย สำหรับคู่ของผู้จัด ตู่ ปิยวดี มาลีนนท์ ทายาทช่อง3

และ มาวิน ทวีผล หลังเปิดตัวคบหาดูใจกันมานานฝ่าฟันทุกคำครหาดูถูก และอุปสรรคมมาตลอด

จา ก วั น นั้ น สู่ วั น นี้ แ ต่ ง ง า น จั บ มื อ ส ร้ า ง ค ร อ บ ค รั ว ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง ชื่ น มื่ น
แถมตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ควักเงิน8หลักซื้อบ้านหลังโตเป็นเรือนหอสุดยิ่งใหญ่ไว้รอลูกๆ ในอนาคต

แม้ว่าฝ่ายหญิงจะร่ำรวยเป็นทายาทของตระกูลใหญ่ระดับประเทศ จ น มี ค น ถ า ม ว่ า ร ว ย ข น า ด นี้ ทำ ไ ม ไ ม่ ป ลู ก บ้ าน ห ลั ง ใ ห ญ่ ไ ป เ ล ย

เรื่องนี้คุณตู่บอกว่า ทุกอย่างระหว่างเธอกับสามีต้องหารครึ่งหมดดังนั้นการจะตัดสินใจซื้อบ้านสักหลัง

ก็ต้องอยู่ในจุดที่สามีสามารถจ่ายไหวด้วยเช่นกัน และที่สำคัญวันหนึ่งถ้าทั้งคู่มีลูก

ก็จะสามารถบอกลูกได้ว่า บ้ า น ห ลั ง นี้ เ ป็ น บ้ า น ที่ พ่ อ แ ม่ ช่ ว ย กั น ส ร้ า ง ม า น ะ อ ย า ก ใ ห้ ลู ก ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว ทั้ ง พ่ อ แ ล ะ แ ม่

และใจจริงไม่ได้อยากมีบ้านที่หลังใหญ่อะไรมากมาย เพราะเราดูแลไม่ทั่วถึง สมัยนี้ก็หาคนดูที่มาดูแลความสะอาดบ้านที่ไว้ใจได้ก็ยากมากๆ เช่นกัน

 

 

 

dW4qExf.md.jpeg

 

 

dW4q5zb.md.jpeg


dW4qO6a.md.jpeg

 

 

dW4qjWq.md.png


dW4qlKz.md.jpeg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *