สินเชื่อ

TTB มอบโอกาส ผู้มีรายได้น้อยยืมได้ สินเชื่อสำหรับลูกค้าทุกอาชีพ…

สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก จากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นสินเชื่อ อเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา(Term Loan) เพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ตอบโจทย์ให้กับไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างลงต้ว ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็น และตอบโจทย์ทุกเรื่องสำคัญในชีวิต วงเงินอนุมิตเริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 บาท หรือวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ผ่อนสบาย เลือกได้นานสูงสุด 60 เดือน

จุดเด่นของสินเชื่อ

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็น
เงินก้อนดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก
โอนเงินก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณทันที
วงเงินอนุมัติสูง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท
ผ่อนสบายเลือกได้นานสุด 60 เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ-ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ

อายุ 20 -59 ปี (อำยุรวมระยะเวลำผ่อนชำระคืนต้อง ไม่เกิน 60 ปี)
รายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
มีอายุงาน ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป
ธุรกิจส่วนตัว หรือ เจ้าของกิจการ

อายุ 25 -59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
รายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บำท / เดือน ขึ้นไป
ประกอบกิจการปัจจุบัน ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป นับจากวันจดทะเบียน
เอกสารการสมัครขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน)
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรก
วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

15,000 – 1,500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระยะเวลาและการผ่อนชำระเงินคืน

ผ่อนชำระรายเดือนเท่าๆกันตามระยะเวลาที่เลือก 12-60 เดือน

ท่านใดสนใจ ช่องทางสมัครสินเชื่อ คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาทหารไทยธนชาติ ทีทีบี ทุกสาขา ทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *